Privacy Statement

Dit privacy statement beschrijft het beleid voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens. Verder geeft dit privacy statement antwoord op de vraag wat uw rechten zijn.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een individu, terwijl die gegevens kunnen worden herleid naar een individu. De Vincere Groep verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

Dienstverlening

Om u onze diensten te kunnen verlenen, hebben wij gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Afhankelijk van de aard van de dienstverlening kan het zijn dat de Vincere Groep ook andere persoonsgegevens verwerkt. Wanneer dit in het kader van de dienstverlening nodig is, zal Unilogic uw gegevens aan derden verstrekken.

Werknemers

De Vincere Groep verwerkt zowel algemene als bijzondere persoonsgegevens van werknemers. Dit geschiedt in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, op wettelijke grondslagen en, in voorkomend geval, op grond van uitdrukkelijke toestemming gegeven door de werknemer.

Verwerkers en ontvangers

In beginsel deelt de Vincere Groep uw persoonsgegevens niet met derden. Wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met de Vincere Groep heeft gesloten, deelt de Vincere Groep uw persoonsgegevens wel met derden. Uw toestemming geldt alleen als daar duidelijk uit blijkt waarvoor de toestemming is gegeven. U kunt de toestemming op ieder gewenst moment intrekken. In een aantal gevallen verwerken externe verwerkers, op grond van instructies van de Vincere Groep en in overeenstemming met het privacybeleid en de privacyverklaring van de Vincere Groep, persoonsgegevens voor de Vincere Groep. Hierbij worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om vertrouwelijkheid en beveiliging te waarborgen. Wanneer een wettelijke bepaling geldt die leidt tot een verplichting de persoonsgegevens te verstrekken of wanneer verstrekking van de persoonsgegevens noodzakelijk is om aan wet- en regelgeving te voldoen, zal de Vincere Groep uw persoonsgegevens met derden delen. De Vincere Groep maakt met haar verwerkers afspraken over het hoe en waarom van de verwerking.

Dataopslag

Uw persoonlijke gegevens worden door De Vincere Groep opgeslagen op eigen servers en op servers van de cloud gebaseerde databasebeheerdiensten die de Vincere Groep gebruikt. Deze zijn gevestigd in Nederland.

Bewaartermijn

De Vincere Groep bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Wanneer een wettelijke bewaartermijn geldt, zal de Vincere Groep uw persoonsgegevens ten minste gedurende die periode bewaren.

De beveiliging van uw persoonsgegevens

Om de privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen hanteert de Vincere Groep technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. De Vincere Groep updatet en test haar IT-security systemen op permanente basis. De Vincere Groep beperkt de toegang tot uw persoonsgegevens tot die medewerkers die deze informatie nodig hebben om u te voorzien van de juiste informatie. Daarnaast traint de Vincere Groep haar medewerkers over het belang van vertrouwelijkheid en het handhaven van privacy en veiligheid van uw informatie. De Vincere Groep verbindt passende disciplinaire maatregelen om de privacy verantwoordelijkheid van haar medewerkers te handhaven. de Vincere Groep borgt deze processen o.a. door deze te certificeren. De Vincere Groep heeft de volgende certificeringen die informatiebeveiliging borgen: ISO 9001 en ISO 27001.

Rechten van de betrokkene

U heeft, als betrokkene, een aantal rechten tegenover de Vincere Groep. Deze rechten zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming benoemd. Al deze rechten kunt u jegens de Vincere Groep uitoefenen, door telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. Wij zullen dan een afspraak met u inplannen. U mag tegen verwerking van uw persoonsgegevens door de Vincere Groep altijd bezwaar maken. Terwijl wij uw bezwaar in behandeling nemen, zullen wij de verwerking beperken, tenzij de Vincere Groep dwingende redenen heeft die voortzetting van de verwerking rechtvaardigen.

Klachten

Heeft u een klacht over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan staat de mogelijkheid open een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens zal uw klacht dan in behandeling nemen. Deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verwante wet- en regelgeving. De Vincere Groep behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren.

Visual & Webdesign